Eye Donors (2009-2010)

 • Late Smt Asha Nand Thukral
 • Late Smt Som Wati Devi
 • Late Smt Veer vali Sikka
 • Late Shri Kishan Lal Bhatia
 • Late Shri Gurmukh Das Bhatia
 • Late Shri Dinesh Kumar Sharma
 • Late Smt Poonam Tandon
 • Late Shri  Chandra Praksah
 • Late Shri Bhishan Kumar
 • Late Shri  Ramgopal Vij
 • Late Shri Girdhari Lal
 • Late Smt Sakti Vij
 • Late Shri Kastoori Lal Chandra
 • Late Shri  S N Rastogi
 • Late Shri Prem Darshan Gupta ji
 • Late Shri Rajkumar Bhatia
 • Late Shri  K P Singh

 

 • Late Shri Dhruv Kumar Saraswat
 • Late Smt Suhagwanti Kapoor
 • Late Smt Ram Chameli
 • Late Smt Vasudevi Bansal
 • Late Smt Pushpa Agrawal
 • Late Shri  Surendra Kumar Vaish
 • Late Smt Gopal Devi
 • Late Shri Bakhsheesh Singh
 • Late Smt Nirmal Katyal
 • Late Smt Pratap Devi
 • Late Shri  Kishan Lal
 • Late Smt Heera Devi
 • Late Smt Mamta Chawala
 • Late Shri S D Dogra
 • Late Shri Yathansh Vasan
 • Late Smt Rukmani Devi Sapra
 • Late Shri Suraj Bhan Gupta